.

Kontaktujte nás telefonicky phone Spa consultations> 00421 948 337 029 Trips> 00421 948 628 082

Bahar
Bahar
banner

Podmienky

Podmienky

1. Zmluvný záväzok (ďalej len "Zmluva")
Zmluva je uzatvorená medzi spoločnosťou Bahar Tours ("Spoločnosť") a zákazníkom s akýmkoľvek menom ("zákazník") uvedeným v rezervačnom formulári ("Ponukový formulár"), ktorý bol zákazníkom zaslaný do spoločnosti, v ktorom si objednal konkrétnu službu alebo konkrétne služby (ďalej len "služba"), či už sú špecifikované na internetových stránkach spoločnosti alebo nie. Spoločnosť prijíma ponukový formulár a následne zákazník zaplatí náklady na objednané služby spôsobom uvedeným vo formulári pripravenom spoločnosťou (ďalej len "potvrdenie objednávky ").

2.  Služby a zmena produktu
 a)  Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať objednanú službu, ktorá je popísaná v potvrdení objednávky zaslanom zákazníkovi, za ktorú zákazník zaplatil náklady podľa potvrdenia objednávky.
b) O akejkoľvek zmene služby, produktu alebo nákladov po tom, ako zákazník dostal potvrdenie objednávky, je spoločnosť povinná informovať zákazníka najneskôr 21 dní pred dátumom začatia služby.


3. Cena a platobné podmienky

a) Cena katalógových výrobkov je konečná, pokiaľ nie je uvedené inak v potvrdení objednávky.
b) Záloha vo výške 20 % z celkovej ceny služby musí byť zaplatená zákazníkom pred odoslaním potvrdenia objednávky.
c) Spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné kolísanie kurzu meny vzťahujúce sa k akejkoľvek cene výrobku  alebo služby.
d) Zákazník má právo na zaplatenie online pomocou kreditnej / debetnej karty, Pay Pal.
e) Bez ohľadu na ustanovenia 3 (a) má spoločnosť právo navýšiť ceny v prípade, že sa cena dodávateľa zvýšila po potvrdení objednávky. Toto navýšenie bude oznámené zákazníkovi do 3 dní odo dňa navýšenia.

4. Ukončenie & zrušenie

a) Okrem dôvodu, stanovenom v hore uvedenom článku 2 (c), ktorým umožňuje zákazníkovi vypovedať zmluvu, zákazník má právo odstúpiť od zmluvy v prípade udalosti vyššej moci*. Pre zamedzenie akékoľvek pochybnosti,  zlyhanie zákazníka získať platné vízum, platnú dokumentáciu alebo zrušenia letu, je z ustanovenia udalosti vyššej moci vylúčené.
b) Ak zákazník odstúpi od zmluvy z dôvodu, ktorý nemožno pripísať spoločnosti, zákazník sa zaväzuje uhradiť nasledujúci storno poplatok:
i) Zrušenie uskutočnené menej ako 15 dní pred využitím služby, zákazník zaplatí 100 % z ceny služby.
ii) Zrušenie medzi 16 dňami a 20 dňami pred využitím služby, zákazník zaplatí 50 % z ceny služby.
iii. Zrušenie medzi 21 dňami a 30 dňami pred využitím služby, zákazník zaplatí 20 % z ceny služby.
c) Spoločnosť má právo odstúpiť od zmluvy v prípade udalosti vyššej moci a spoločnosť vráti všetky peniaze zaplatené zákazníkom.
d) Spoločnosť má právo odstúpiť od zmluvy, ak zákazník omeškal akúkoľvek platbu vzťahujúcu sa k službe, alebo v prípade, že je nedostatok účastníkov v danej službe, zákazník je iba v tom prípade oprávnený mať plnú náhradu do výšky svojho vkladu.

5. Povinnoti Zákazníka
a) Zákazník súhlasí s tým, že vízum a platné dokumentácie sú jeho výhradnou zodpovednosťou.
b) Zákazník sa zaväzuje uhradiť náklady za služby spôsobom uvedeným v potvrdení objednávky.
c) Zákazník sa zaväzuje, že všetky údaje sú pravdivé a presné vo všetkých predpokladaných materiáloch.
d) Zákazník sa zaväzuje prijímať pokyny spoločnosti pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť, čas, služby atď.
e) Zákazník musí poskytovať všetky potrebné cestovné dokumenty vrátane víz, umožňujúce mu vstúpiť do všetkých krajín, v ktorých bude služba realizovaná.
f) Odporúčame zákazníkom, aby si zabezpečili poistenie na pokrytie zrušenia letu / meškania, straty / poškodenia alebo odcudzenia tovaru / tašky / balíčky / príslušnosti, osobného zranenia a smrti.
g) Zákazník je povinný uistiť sa, že príslušná kúpeľná liečba je vhodná pre jeho podmienky po konzultácii so svojím lekárom v jeho domovskej krajine a lekárom v príslušných kúpeľoch.

6. Povinnosti spoločnosti
a) Zabezpečiť poistné krytie, tak ako zákon vyžaduje;
b) Vykonávať služby s náležitou starostlivosťou a zručnosťou a v súlade so všeobecne uznávanými normami;
c) Včas poskytnúť adekvátne náhradné ubytovanie v prípade, že existuje nedostatok ubytovacích zariadení bez toho, aby zákazníkovi vznikli ďalšie náklady;
d) Poskytovať zákazníkovi všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pre zákazníka týkajúce sa služby;
e) Vykonávať zmeny v cene služby, keď sú zistené typografické chyby.
 7. Zodpovednosť

Zodpovednosť spoločnosti je vylúčená v týchto prípadoch:

 zavinenie zákazníkom, či toto zavinenie vedie k poškodeniu, strate, zraneniu alebo poškodeniu atď.;
 nepredvídateľné alebo neprekonateľné zavinenie tretej osoby, ktorá je spojená s výkonom týchto služieb; meškaním leteckého dopravcu z/do miesta služby alebo počas trvania zájazdu.
 zavinenie spoločnosti, ktorému sa nedá vyhnúť, napríklad udalosť vyššej moci, poveternostné podmienky, zmena vládnych zákonov a zrušenie služby z dôvodu nedostatku účastníkov atď.,
 spoločnosť nie je zodpovedná za lekárske blaho zákazníkov, odporúčame preto zákazníkom, aby mali zdravotné poistenie na pokrytie prípadných zdravotných stavov, ktoré môžu mať alebo vzniknúť.
 zavinenia spoločnosti v dôsledku udalosti mimo kontroly dodávateľov spoločnosti objednanej služby alebo časti služby.
 vládna akcia alebo obmedzenie zakazujúce určitú časť služby, ktorá nemá byť poskytnutá
 akcia mimo kontroly spoločnosti, ktorá neumožní vykonanie služby alebo jej časti, napríklad rekonštrukcia, reštaurovanie a demolácie atď.,
 je zodpovednosťou zákazníka, aby sa ubezpečil, že liečba navrhnutá lekármi z kúpeľov alebo liečebné procedúry, ktoré zákazník podstúpi, sú vhodné pre jeho podmienky.
 spoločnosť nenesie zodpovednosť za liečbu navrhnutú lekármi z kúpeľov alebo liečebné procedúry podľa odporúčania lekára kúpeľov.

8. Poistenie finančných prostriedkov klientov
Fond zákazníka je plne chránený / krytý pre prípadný konkurz a insolvenciu

9. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú chránene v súlade so zákonmi.

10. Všeobecne
 Spoločnosť odporúča zákazníkom, aby sa ich vybavovanie víza, cestovného pasu, zdravotnej karty, atď. uskutočnilo vopred a pred dokončením ponukového formulára.
 Zmluva sa riadi slovenskými zákonmi a súdy Bratislavy majú plnú právomoc v prípade akéhokoľvek sporu, ktorý môže vzniknúť mimo tejto zmluvy